ICF w modelu rehabilitacji zawodowej

Dlaczego warto zastosować ICF (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia) w aktywizacji zawodowej?

ICF stanowi dla wszystkich zainteresowanych źródło wiedzy o możliwych do osiągnięcia celach i kierunkach działania w odniesieniu do problemów związanych ze zdrowiem i niepełnosprawnością w kontekście zatrudnienia. Pozwala mierzyć efekty udzielonego wsparcia oraz wprowadzać bieżące korekty w prowadzonych formach wsparcia.

Silnymi stronami ICF są:

 • międzynarodowy standard – profil kategorialny  z zakresu aktywizacji zawodowej ( standard WHO),
 • jednolity opis,
 • ocena stanu funkcjonowania na podstawie obiektywnych testów,
 • kompleksowość oceny.

 Szanse, które pojawią się przy stosowaniu profilu kategorialnego dla aktywizacji zawodowej: 

 • obiektywna diagnoza poparta badaniami,
 • stworzenie wystandaryzowanego języka,
 • zindywidualizowanie wsparcia w zakresie przygotowania do zatrudnienia oraz pozyskiwania pracy w oparciu o szczegółową analizy kodów ICF.

 Profil kategorialny (core set) dla aktywizacji zawodowej, który będzie podstawą do prowadzenia szczegółowych badań został zatwierdzony w 2010 r. Podmiotami odpowiedzialnymi za opracowanie tego dokumentu były następujące organizacje:

 • ICF Research Branch,
 • World Health Organisation (WHO),
 • International Labour Organization (ILO),
 • World Confederation for Physical Therapy (WCPT),
 • World Federation of Occupational Therapists (WFOT),
 • International Society of Physical Medicine and Rehabilitation (ISPRM).

Fundacja Oceny Kapitału Ludzkiego specjalizuje się w wielowymiarowej ocenie kompetencji przy użyciu metody Assessment Center. Jest to najskuteczniejszy, najbardziej obiektywny sposób badania możliwości i potencjału zawodowego. Wyniki oceny zapisywane są zgodnie ze standardami ICF, co wpisuje się w innowacyjne podejście w pracy z osobami nieaktywnymi zawodowo.