Kim jesteśmy

Fundacja Oceny Kapitału Ludzkiego zajmuje się wielowymiarową oceną kwalifikacji, kompetencji oraz predyspozycji społeczno-zawodowych przy użyciu metody Assessment Center (centrum oceny). W przeprowadzanej ocenie wykorzystujemy najskuteczniejsze, najbardziej obiektywne i trafne narzędzia oraz techniki, w tym wystandaryzowane próby pracy, zadania symulacyjne i specjalistyczne, wywiady, testy psychologiczne i zawodowe. Stosowana przez nas metodologia pozwala na przyjrzenie się kompetencjom osoby badanej od strony praktycznej, wiernie oddającej charakter danego stanowiska pracy.

Naszym priorytetem jest przede wszystkim zadowolenie klientów, którzy w wyniku rzetelnej oceny otrzymują optymalnie dobranych pracowników. Dobór ten przekłada się na zmniejszenie rotacji personelu i zwiększenie trafności decyzji personalnych.

Ocena prowadzona przez Fundację w Ośrodku stanowi również niezbędny element w procesie rehabilitacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy, w tym osób niepełnosprawnych. Z naszego doświadczenia wynika, że praca jest najlepszym sposobem na poprawę stanu zdrowia, sytuacji finansowej i budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich. Istnieje zatem potrzeba, aby wesprzeć osobę, która na skutek różnych życiowych zawirowań oddaliła się od rynku pracy. W procesie oceny identyfikowane są silne strony beneficjenta, jak również ustalane są potrzeby wsparcia w powrocie lub wejściu na rynek pracy.

Model oceny wdrożony w ośrodku bazuje na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) zalecanej do stosowania przez Światową Organizację Zdrowia.

Doświadczenie specjalistów ośrodka zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej poparte jest praktyką i konsultacją organizacji zrzeszonych w EPR (European Platform for Rehabilitation).