Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  • zwolnienie z obowiązkowych wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 6%
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja taka ma miejsce, gdy pracodawca zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy przez co najmniej 36 miesięcy,
  • refundacja kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych – pracodawca który szkoli zatrudnione osoby niepełnosprawne może otrzymać refundację kosztów szkolenia ze środków PFRON (do 80% całkowitego kosztu realizacji szkolenia, ale nie więcej niż wartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę
  • dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej z funduszu PFRON - kwoty miesięcznego dofinansowania nie mogą przekroczyć 90% poniesionych miesięcznych kosztów płacy. Dofinansowanie nie dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz nieosiągających wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.